nauka gry na instrumentach klawiszowych


Strona Główna
O mnie
Porady
Referencje
Linki
Reklama
Zyskaj zdrowie
Je¶li chcesz się uczyć grać te ebooki mog± Ci się przydać!

ćwiczenie pamięci


koncentracja


poprawianie pamięci


efektywna nauka


Jak zacz±ć naukę gry

Zacznijmy od następuj±cego pytania. Co zrobić, żeby zagrać na pianinie? Trzeba usi±¶ć i bynajmniej nie jest to czynno¶ć mało ważna, któr± można wykonać byle jak. Siadamy dokładnie po ¶rodku instrumentu. Nie martw się o to, że nie sięgniesz do bardziej oddalonych rejonów klawiatury, wystarczy wyci±gn±ć ręce i przechylić się nieco w bok.

Ważna jest również odległo¶ć od instrumentu. Je¶li położysz dłonie na klawiaturze a Twoje ręce będ± tylko lekko zgięte w łokciach (mówi±c inaczej będ± prawie proste) to znaczy, że odległo¶ć jest prawidłowa. Ramiona powinny być rozluĽnione i nie należy ich unosić do góry.

Następn± rzecz±, na któr± trzeba zwrócić uwagę jest kształt dłoni i sposób poruszania się palców podczas grania. Od prawidłowego, jak mówi± piani¶ci "ułożenia ręki" zależy to czy będziesz w stanie zagrać w przyszło¶ci trudniejsze utwory. Dłoń położona na klawiaturze powinna być zaokr±glona tak jakby w jej wnętrzu znajdowała się piłeczka (nieco mniejsza od tenisowej). Palce powinny dotykać klawiszy czubkami (a nie opuszkami!). Musz± uderzać w klawiaturę jak małe młoteczki (trochę podobnie jak te w mechaniĽmie młoteczkowym fortepianu).

Dodam jeszcze, że plecy powinny być proste - nie tylko dla zdrowia ale i dla komfortu i jako¶ci gry. Chodzi o to, że tułów musi być stuprocentowo dyspozycyjny gdyż do niego "przyczepione" s± ręce, które podczas grania potrzebuj± pełnej swobody do szybkiego poruszania się w lewo, w prawo oraz nieznacznie w górę i w dół.

To chyba wszystko co można poradzić pocz±tkuj±cemu piani¶cie w ramach teoretycznych instrukcji. Reszta jest kwesti± ćwiczenia, podpatrywania nauczyciela i słuchania jego uwag. Niniejsze porady pozwalaj± na postawienie pierwszych kroków w dziedzinie gry na instrumencie klawiszowym. Jednak zdecydowanie zachęcam do skorzystania z pomocy do¶wiadczonego nauczyciela - efekty będ± dużo lepsze.


Kilka słów o klawiaturze

Klawiatura fortepianowa składa się z ci±gu białych i czarnych klawiszy, z których te ostatnie s± pogrupowane w charakterystyczny sposób. Podczas gdy białe klawisze występuj± jeden obok drugiego jednym ci±giem, czarne s± poukładane w grupach po dwa i po trzy. DĽwięki wyższe wydobywamy kieruj±c się w praw± stronę klawiatury a niższe w lew±. Aby zacz±ć grać na instrumencie klawiszowym należy nauczyć się znajdować odpowiednie klawisze. Wystarczy do tego kombinacja dwóch informacji. Po pierwsze należy zapamiętać wierszyk: "C,D,E,F,G,A,H,C" a po drugie skojarzyć go z informacj±, że "C" oznacza biały klawisz znajduj±cy się przed grup± dwóch czarnych. Licz±c od tego wła¶nie "C" nazywamy kolejne klawisze zgodnie z wierszykiem. Cały układ białych klawiszy od "C" do "H" wraz z grup± dwóch i grup± trzech czarnych powtarza się na klawiaturze kilkakrotnie. Je¶li chodzi o nazwy czarnych klawiszy to poznasz je przy okazji nauki o funkcji krzyżyków i bemoli.


Jak kupić instrument

Wybór instrumentu zależy w dużym stopniu od zasobów finansowych gdyż ilo¶ć dostępnych modeli jak też rozpięto¶ć cen s± bardzo duże. Je¶li stać Cię na FAZIOLI Model 308 (to taki Rolls Royce w¶ród fortepianów) to oczywi¶cie powiniene¶ go kupić ale na taki wydatek stać niewielu. ZejdĽmy więc na ziemię. Do rozpoczęcia przygody z gr± na instrumencie klawiszowym wystarczy tzw. keyboard, który można kupić za mniej niż 1000 złotych. Kupno takiego instrumentu nie jest spraw± skomplikowan±. Należy zwrócić uwagę na trzy rzeczy. Twój pierwszy keyboard powinien mieć:
  • minimum 5 oktaw (61 klawiszy)
  • dynamiczn± klawiaturę
  • zł±cza MIDI

Pięć oktaw to i tak nie dużo więc należy uznać to za minimum - pierwsze niezbyt skomplikowane utwory można na tej ilo¶ci klawiszy zagrać. Dynamiczna klawiatura to taka, która reaguje na siłę uderzenia w klawisze a więc pozawala na grę z różn± gło¶no¶ci± - to parametr absolutnie obowi±zkowy od pocz±tku nauki. Je¶li chodzi o zł±cza MIDI - nie s± konieczne ale warto je mieć. Umożliwiaj± one podł±czenie instrumentu do innych muzycznych urz±dzeń takich jak moduły brzmieniowe, sekwenser czy komputer. Cał± resztę wyposażenia czyli ilo¶ć brzmień, sekwenser, piosenki demo, podkłady muzyczne należy uznać za opcjonaln± i tak naprawdę nie maj±c± wpływu na naukę gry.

Taki instrument może Ci wystarczyć na rok lub dwa lata nauki. Je¶li nauka będzie przebiegała dosyć sprawnie trzeba będzie się postarać o "prawdziwy" instrument. Wyznacznikiem owej "prawdziwo¶ci" jest rodzaj i jako¶ć klawiatury. Musi ona mieć odpowiedni± długo¶ć oraz wła¶ciwie zachowywać się pod palcami pianisty. Warunki te spełniaj± oczywi¶cie normalne pianina i fortepiany. Alternatyw± za¶ s± tzw. pianina cyfrowe. Instrumenty te posiadaj± pełnowymiarow± "wyważon±" klawiaturę zawieraj±c± 88 klawiszy z mechanizmem symuluj±cym mechanizm młoteczkowy prawdziwego fortepianu.

Przyzwoite pianino kupisz za kilkana¶cie tysięcy złotych. Warto rozejrzeć się za instrumentem używanym - może być tańszy a je¶li jest w dobrym stanie to na pewno dobrze będzie Ci służył. Pianino cyfrowe można kupić już za 2 tysi±ce złotych jednak radziłbym kupić takie, którego cena oscyluje wokół 4-8 tysięcy - będzie to instrument z klawiatur± dobrej jako¶ci. Przy wyborze takiego instrumentu proponuję skorzystać z pomocy do¶wiadczonego pianisty - tylko kto¶ kto ma za sob± tysi±ce godzin gry na różnych klawiaturach jest w stanie należycie je ocenić. Dotyczy to w szczególno¶ci instrumentów akustycznych. W przypadku starego pianina warto też poprosić o ocenę dobrego stroiciela.

Dlaczego warto kupić prawdziwe pianino:
  • Nic nie zast±pi prawdziwego mechanizmu młoteczkowego i strun
  • Nic nie zast±pi pięknego niepowtarzalnego brzmienia pianina


Dlaczego warto kupić pianino cyfrowe:
  • Mniejsza cena za niezłej jako¶ci klawiaturę
  • Brak konieczno¶ci strojenia
  • Mniejszy rozmiar, mniejsza waga
  • Możliwo¶ć skorzystania z ogromnych możliwo¶ci jakie daje system MIDI


SprawdĽ jakie instrumenty s± dostępne na naszym rynku

Google


Krótki opis instrumentów klawiszowych

W tym miejscu przedstawiam rodzaje instrumentów klawiszowych wraz z krótkim opisem. Nie zamierzam konkurować z Wikipedi±, w której znajdziesz dużo szersze opisy. Chcę jedynie przybliżyć Ci ten temat - s±dzę, że warto wiedzieć czym różni się np. syntezator od samplera.

Keyboard - (z języka angielskiego: key - klawisz, board - pokład czyli dosłownie "pokład z klawiszami") - to po prostu ogólna nazwa elektronicznych instrumentów klawiszowych. Przyjęło się jednak stosować to okre¶lenie do instrumentów z automatycznym akompaniamentem. W przypadku tego typu instrumentów można również spotkać się z nazw± aranżer - dotyczy ona bardziej zaawansowanych keyboardów pozwalaj±cych na tworzenie ciekawszych, bardziej skomplikowanych aranżacji utworów.

Syntezator - to instrument, którego cech± charakterystyczn± jest możliwo¶ć generowania (syntezowania) brzmień. Mówi±c najpro¶ciej jest to urz±dzenie elektroniczne, które tworzy brzmienia.

Sampler - to instrument, który w przeciwieństwie do syntezatora nie tworzy brzmień lecz je odtwarza korzystaj±c z zapisanych w pamięci próbek (ang. samlpes). Naci¶nięcie klawisza powoduje "odtworzenie" okre¶lonej nuty przy pomocy okre¶lonego brzmiena. Jako ciekawostkę przytoczę fakt, że w pierwszych samplerach próbki dĽwięków przechowywane były na ta¶mach magnetycznych lub w celuloidowych dyskach.

Klawiatura steruj±ca - (można też spotkać się z nazw± "kontroler MIDI") - jest to klawiatura, której zadaniem jest sterowanie elektronicznymi instrumentami muzycznymi. To urz±dzenie, które samo nie gra! Taka klawiatura musi zostać podł±czona poprzez system MIDI do syntezatora, samplera lub modułu brzmieniowego.

Moduł brzmieniowy - to syntezator lub sampler bez klawiatury. No cóż... taki instrument, na którym nie da się zagrać dopóki nie podł±czy się go poprzez system MIDI do jakiego¶ kontrolera jak klawiatura steruj±ca czy gitara.

Sekwenser - to co¶ co w dzisiejszych czasach zastępuje kompozytorom papier nutowy i ołówek. Jest to urz±dzenie lub program komputerowy, w którym zapisywane s± wszystkie informacje o utworze muzycznym - wysoko¶ć nut, warto¶ci rytmiczne, tempo, metrum, dynamika itd.


Materiały do nauki

Na pocz±tek wystarczy zaopatrzyć się w trzy ksi±żki. Pierwsza z nich to "Szkoła gry na fortepian" (np. Różyckiego, Klechniowskiej, Gar¶ci lub inna polecona przez nauczyciela lub przez sprzedawcę w księgarni muzycznej). Druga to "Gamy i pasaże", któr± opracowali J. Hoffman i A. Rieger - ksi±żka, w której znajdziesz informacje o gamach takie jak ilo¶ć i rodzaj znaków przykluczowych czy wła¶ciwe palcowanie. Trzecia to "Zasady muzyki" Franciszka Wesołowskiego, ksi±żka, która pomoże Ci zdobyć podstawy teoretyczne niezbędne do nauki gry na pianinie. Oprócz wyżej wymienionych pozycji przyda się zeszyt nutowy oraz oczywi¶cie ołówek i gumka. Tu jeszcze jedna mała rada - kup zeszyt z DUŻˇ pięciolini± - nauka pisania nut będzie łatwiejsza.


Zobacz jak wiele nut znajdziesz w internecie

Google


I jeszcze kilka rad w pigułce

Staraj się ćwiczyć codziennie
Nie musisz grać godzinami - na pocz±tek wystarczy 15-20 minut

Zaczynaj od rozgrzewki (jak na wuefie)
Zagraj kilka gam, pasaży i wprawek

W pokoju, w którym grasz powinno być do¶ć ciepło
Zimnymi rękami nie da się grać

B±dĽ skoncentrowany podczas grania
Gra na pianinie wymaga dużej precyzji i dokładno¶ci. Je¶li przyłożysz się do tego zadania nie tylko szybciej nauczysz się grać ale też wpłyniesz na rozwój swojego umysłu

Dbaj o to by grać wła¶ciwymi palcami
Nie zagrasz trudnego utworu je¶li nie opracujesz wła¶ciwego palcowania. Na pocz±tku pomoże Ci w tym nauczyciel

Nie wpadnij w pułapkę potrzeby osi±gnięcia perfekcji w krótkim czasie - to niemożliwe!
Ćwicz systematycznie, stopniowo ale konsekwentnie podnosz±c swoje umiejętno¶ci.Kontakt:


Poprzez pocztę elektroniczn±:

kontakt

muzzyk(małpa)poczta.fmlub

Przez telefon:
501 343 051


Copyright © 2006 by Marcin Siwiec All rights reserved